Vedtekter

Søk i våre sider

§ 1 Navn, formål og myndighetsområde

a) Organets navn er Telemark Ungdomsråd

b) Telemark Ungdomsråd skal:

  • Være et rådgivende organ i saker som angår ungdom i Telemark.
  • Lære ungdom demokrati ved praktisk gjennomføring.
  • Ta opp egne saker og behandle fylkes- og hovedutvalgsaker som angår ungdom
  • Bringe fylkeskommunale saker ut til ungdom og få tilbakemelding.
  • Sette Telemark på kartet som et fylke der det er høyt engasjement blant ungdom.

Innspill og vedtak i Telemark Ungdomsråd skal følge som vedlegg til saker i fylkeskommunale organ.

§ 2 Organisering

a) Alle organer har muligheten til å sende maks en observatør på årskonferansen i tillegg til 2 representanter. Observatøren har ingen stemmerett, men vil få erfaring og informasjon som videreformidles til sine representative organer

b) Minimum to ganger i året holdes det dagskonferanser med behandling av saker, kurs og skolering. Deltakelsen på møtene er den sammen som på årskonferansen.

c) På årskonferansen velges et styret som representerer Telemark Ungdomsråd gjennom året.

§ 3 Styret

a) Styret består av minimum 6 og maks 12 personer og velges for 2 år av gangen. Slik at halvparten velges hvert år. Leder og halve styret utgjør den ene halvparten, mens nestleder og den andre halvparten av styret utgjør den andre halvparten.

Det skal etterstrebes en kjønnsmessig lik fordeling i styret

b) Styret møtes minst fem ganger i løpet av året, oftere hvis det er behov for det

c) Styrets oppgaver er å:

  • arbeide med og følge opp vedtatt handlingsplan
  • holde løpende kontakt med fylkesadministrasjonen.
  • behandle saker på vegne av Telemark Ungdomsråd
  • skrive og fremme uttalelser
  • holde løpende kontakt med andre politiske og interessepolitiske organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt.            

d) Leders rolle.

Fremste talsperson for ungdomsmedvirkning i Telemark.

Leder har stemme på lik linje med delegatene i møte, bortsett fra ved stemmelikhet der leder har dobbeltstemme.

Leder har ansvaret for Telemark Ungdomsråds daglige drift.

§ 4 Ungdomsrådets årskonferanse

a) Ungdomsrådets årskonferanse avholdes en gang i året innen slutten av mars.

b) Møteleder og valgkomite velges av årskonferansen etter innstilling fra arbeidsutvalget.

c) Simpelt flertall gjelder i alle saker til behandling.

d) Vedtak på årskonferansen overstyrer vedtak som blir gjort på dagskonferansene.

e) 1. innkalling sendes ut senest 6 uker før årskonferansen

f) 2. innkalling sendes ut senest 3 uker før årskonferansen.

g) Innkalt representant skal senest 2 uker på forhånd gi et svar om han/hun kommer eller ikke. Dette sendes til administrasjonen, som følger opp dersom representanten ikke overholder fristen

h) Alle samlinger i Ungdomsrådets regi er rusfrie.

i) Det kan arrangeres "Ungdommens spørretime" hvor representanter for fylkeskommunen, politikere eller administrasjon, kalles inn for å svare på eventuelle spørsmål fra ungdomsrådet.

j) Møtested for Telemark Ungdomsråd kan varieres.

§ 5 Ungdomsrådets dagskonferanser

a) Minimum to ganger i året avholdes dagskonferanse for Ungdomsrådets deltakere.

b) Innkalling sendes ut senest 4 uker før dagskonferansen.

c) Dagskonferansen skal skolere og evt. åpne for debatt rundt dagsaktuelle saker.

d) styret leder dagskonferansene.

§ 6 Økonomi og administrasjon

a) Fylkesrådmannen stiller sekretariat for Ungdomsrådet og arbeidsutvalget. Dette skal sørge for at protokoll føres, og bistå med løpende oppgaver etter behov.

b) Det skal alltid være politiker og administrasjon til stede på Ungdomsrådets samlinger.

c) Protokoll fra Ungdomsrådet sendes senest ut til medlemmene en måned etter avholdt konferanse. Kopi blir sendt til Telemark fylkestings medlemmer til orientering.

d) Protokoll fra styrets møter sendes til alle ungdomsrådets medlemmer som innebærer videregående skoler, kommunale ungdomsråd o.l. Referatet sendes ut senest 14 dager etter møtet. Fylkesutvalgets medlemmer får kopi tilsendt til orientering.

e) Deltakere i Telemark Ungdomsråd og medlemmer av styret får dekket utgifter til reise, diett og overnatting etter gjeldende retningslinjer og regulativ.

f) Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter gjeldende retningslinjer og satser.

g) Deltakelse på arrangementer i regi av Telemark Ungdomsråd gir politisk fravær fra skolen.

§ 7 Skolering

a) Ungdomsrådets deltakere skal få tilbud om relevant skolering i forhold til deltakelsen. Dette skal omfatte generell informasjon om politikk og administrasjon i kommunene, fylkeskommunen og statsadministrasjonen i Telemark og arbeidsmetoder for arbeidet i Ungdomsrådet.

§ 8 Vedtektsendringer

a) Forslag til vedtektsendringer må meldes minst tre uker før årskonferansen samles. Vedtektsendringer skjer etter 2/3 flertall.

b) Redaksjonelle endringer i vedtekter kan endres av styret uten å kalle inn til allment møte.

Sist vedtatt 07.11.15

Hovedmeny

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.