Handlingsplan

Søk i våre sider

Innledning

Telemark ungdomsråd er et organ som er sammensatt av ungdommer i alderen 13-23 år fra ungdomsrådene i kommunene i Telemark, og fra elevrådene i de videregående skolene. Formålet med Telemark ungdomsting er å gi ungdom:

 • muligheter til innflytelse og medbestemmelse i saker som angår ungdom
 • en arena for økt samfunnsengasjement
 • trening i demokratiarbeid
 • muligheter for å gi råd til beslutningstakere
 • muligheter til å ta opp saker på eget initiativ

Med denne handlingsplanen vil Telemark ungdomsråd lage en prioriteringsplan for sitt arbeid.

Organisatorisk mål for perioden

Telemark ungdomsråd skal i løpet av perioden være et lett tilgjengelig organ for ungdom. Ungdomsrådet skal være synlig i media så vel som i møtelokalene, slik at barn og unge vet hvem vi er og hva vi driver med.

Telemark ungdomsråd skal arbeide med å få valgt medlemmer fra kommunene og samarbeidet med andre ungdomsting.

Organisatoriske prioriteringer
 1. Ha en oppdatert og dynamiske nettside som viser vår aktivitet. Synliggjøre ungdomsrådet mer gjennom sosiale medier.
 2. Utveksle erfaringer og eventuelt gjøre samarbeid med ungdomsråd i andre fylker.
 3. Være med på internasjonal ungdomsdeltakelse i BSSSC og AERs ungdomsaktiviteter igjennom ØstsamUng.
 4. Medietrening av arbeidsutvalget. Dette fordi det først og fremst er arbeidsutvalget som er organets ansikt utad og et godt ansikt utad får man ikke uten trening. Medietrening skal utføres hvert år etter at et nytt arbeidsutvalg er valgt. 
Politiske mål for perioden

Telemark ungdomsråd skal jobbe for at ungdom i fylket trives, og at ungdommen føler at de har innflytelse over sin egen hverdag i nærområdet og i fylket. Målet er at ungdommen i Telemark har lyst til å bo her.

Telemark Ungdomsråd skal utøve Ungdomsdemokrati ved å yte hjelp til ungdomsrådene i deres arbeid, samt være ungdommens talerør i fylket og delta i møter med politikere der avgjørelsene tas, dvs. fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg. I Telemark Ungdomsråd skal det formidles egne erfaringer til andre som starter arbeidet med ungdomsråd, jobbes for faste møtepunkter mellom arbeidsutvalget i ungdomsrådet og hovedutvalgene, og innlede samarbeid med de politiske ungdomsorganisasjonene i saker som er relevante for ungdom. I tillegg skal det jobbes for å få et elevombud for ungdomsskoler i framtida.

Politiske prioriteringer

1. Fritidstilbud (Aktive ungdommer kommer ikke av seg selv)

 • Arbeide for et bedre kollektivtilbud. Flere ruter og avganger må til før det finnes et reelt kollektivtilbud i hele Telemark.
 • Arbeide for at ungdomskortet blir bedre og billigere, og at ungdomskortet skal gjelde over hele fylket og gi rabatt på ekspressbusser.
 • Mer samarbeid med forskjellige busselskaper. Jobbe for et universalt busskort i Telemark.
 • Forbedre informasjonsflyt mellom kommunene og ungdomsrådene ved oppstart av relaterte prosjekter som angår ungdom. 

2. En aktiv skolehverdag

 • Jobbe for en bedre skolehelsetjeneste i de videregående skolene. Det må bli et bedre samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen.
 • Arbeide for en bedre rådgivningstjeneste både på ungdomsskole og videregående.
 • Innlede et formelt samarbeid med Elevorganisasjonen i Telemark for å sikre god gjennomslagskraft i skolepolitiske saker.

3. Synliggjøre ungdomsrådet

 • Henge opp plakater på ungdomsskoler, videregående skoler og andre møtesteder for unge.
 • Skolering og møter med ungdomsråd
 • Større aktivitet på Facebook og andre medier

Hovedmeny

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.